Search

STOP HUMAN TRAFFICKING

Updated: Jul 30

Obchodování s lidmi je považováno za jednu z nejzávažněj­ších forem trestné činnosti ohrožující lidská práva a základ­ní hodnoty demokratické společnosti tím, že upírá lidským bytostem svobodu, důstojnost a útočí na jejich integritu. Obchodování s lidmi je moderní formou dříve celosvětově rozšířeného obchodu s otroky, kdy je s lidskými bytostmi na­kládáno jako se zbožím.Obchodování s lidmi je považováno za jednu z nejzávažněj­ších forem trestné činnosti ohrožující lidská práva a základ­ní hodnoty demokratické společnosti tím, že upírá lidským bytostem svobodu, důstojnost a útočí na jejich integritu. Obchodování s lidmi je moderní formou dříve celosvětově rozšířeného obchodu s otroky, kdy je s lidskými bytostmi na­kládáno jako se zbožím. Nejčastěji je člověk vylákán nebo držen v prostředí, ve kterém je nějak znevýhodněn nebo se plně neorientuje, a kde je různými způsoby vykořisťován za účelem majetkového prospěchu pachatele. Pachatelé vědí, že výhodou je přepravit oběť do jiného státu, kde nezná ja­zyk, svá práva, zvyky a nemá se na koho obrátit. Pod pojmem obchodování s lidmi jsou zahrnuty veškeré způsoby vykořisťování člověka (sexuální vykořisťování, včetně výroby pornografie a nucená prostituce; pracovní vykořisťování; odběr orgánů, tkání a buněk; služba v ozbrojených silách; jiné formy vykořisťování, které mohou zahrnovat např. nucené nebo podvodné sňatky a využívání jiných osob k trestné činnosti) za použití některé z fo­rem donucení (např. násilí, pohrůžky, lest, zneužití omylu, tísně nebo závislosti). Děti, osoby mladší 18 let, jsou chráněny před obchodováním ještě přísněji; k trestnosti jednání stačí, je-li dítě vykořisťováno, aniž bylo pou­žito jakéhokoliv donucení či manipulace.


  • Podle OSN každoročně skončí 700 000 žen, dětí a mužů v obchodování s lidmi.

  • Americké ministerstvo zahraničí odhaduje, že obětí obchodování s lidmi se každoročně stane 900 000 žen, dětí a mužů (z tohoto počtu 20 000 na území USA).Proces obchodování s lidmi

Řetězec obchodování s lidmi se skládá ze tří fází:

1. Náborová fáze

2. Tranzitní fáze

  • Přeprava- Další fází po náboru je přeprava a přesun, což může zahrnovat zajištění ubytování a přijetí oběti s řadou dočasných přístavů, včetně počátečního vstupu a převodu v rámci hranic vlastní země oběti, ale také závažné porušování lidských práv práv a fyzického zneužívání během přepravy, v takovém případě státní hranice může, ale nemusí být překročena. Mnoho obětí nikdy předtím neopustilo svou zemi a jsou zcela závislí na překupnících s lidmi. Někteří z nich opouštějí své domovy bez pasů, protože jim bylo sděleno, že žádný skutečně nepotřebují, nebo že ho budou mít později. Pokud mají pas, překupníci jej často odnesou a nechají si ho pro sebe jako bezpečnostní opatření proti oběti. Když jsou oběti uvězněni v nějaké nezákonné situaci, zvláště podléhají rozmarům svých překupníků. Obchodníci s lidmi vědí, že vzhledem ke svému nezákonnému postavení je nepravděpodobné, že by se obrátili o pomoc na policii nebo jiný orgán.

  • Trasy a dopravní prostředky - Přeprava obětí přes hranice má v obchodování s lidmi zásadní význam. Náborové lidé ve většině případů souhlasí, že budou plně záviset na překupnících, aby získali dokumenty a dopravu. To poskytuje překupníkům pevnou kontrolu během tranzitní fáze.

3. Fáze

Oběti jsou často klamány tím, že jsou vedeny k přesvědčení, že odcházejí do zahraničí pracovat jako servírky, chůvy, modelky, tovární dělnice, tanečnice ..., ale když se tam dostanou, jsou nuceny k prostituci, nucené práci, žebrání…


  • Podle některých dalších průzkumů je dnes 27 milionů lidí v nevolnictví, z nichž 8 milionů jsou děti (až 20 000 dětí z Pobřeží slonoviny).

  • Obchodování s lidmi je jednou ze tří nejziskovějších trestné činnosti (kromě obchodování s drogami a zbraněmi).

4 views0 comments